Quyết định về việc ban hành quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

     Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên toàn trường về "Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập"