Chức năng nhiệm vụ

22-11-2021 quangvinh

1. Chức năng

– Giúp Hiệu Trưởng thực hiện công tác Giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC và SV-HS trong trường.

– Quản lý SV-HS và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học, theo dõi đánh giá SV-HS theo qui chế rèn luyện SV-HS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

– Giáo dục chính trị – tư tưởng: Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…

– Công tác thông tin tuyên truyền: Chủ trì việc khai thác, cung cấp thông tin lên trang Web của trường. Tổ chức viết báo, đưa tin về hoạt động của trường. Quản lý hệ thống phát thanh, bảng tin. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting. Làm kỷ yếu, bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường… Công tác Văn hoá, Thể dục Thể thao: Tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tổ chức giao lưu văn hoá với các trường bạn và địa phương…

– Công tác quản lí SV-HS: Chủ trì tiếp nhận SV-HS, quản lý, khai thác hồ sơ SV-HS. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với SV-HS. Đánh giá kết quả rèn luyện của SV-HS theo qui định. Chủ trì tổ chức phát bằng tốt nghiệp. Cấp mã số SV-HS, cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới SV-HS. Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh. Quản lý hộ khẩu tạm trú của SV-HS theo qui định…