Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022

25-11-2022 quangvinh

      Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022

 

         (Đã có “Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022)

 

        Điều kiện được xét học bổng

        – Điểm trung bình học tập để được xét, cấp học bổng phải từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo tín chỉ do Hiệu trưởng ban hành;

         – Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được xác định từ loại Tốt trở lên mới được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập do Hiệu trưởng quy định.

         – Sinh viên phải đăng ký tối thiểu là 15 tín chỉ/học kỳ (trừ học kỳ I của sinh viên năm nhất).

         – Trong học kỳ xét, cấp học bổng sinh viên không chịu hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên.

 

         Phân bổ số lượng xét học bổng

         – Tổng giá trị quỹ học bổng khuyến khích học tập, số lượng suất học bổng khuyến khích học tập trong từng học kỳ được xác định theo dự toán tài chính và tình hình thực tế do Hiệu trưởng quy định.

         – Danh sách sinh viên được xét, cấp học bổng được lập theo điểm tích lũy học kỳ từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng được xác định.

         – Số suất học bổng được xác định bằng 3% (làm tròn số) trên tổng số sinh viên của khoa chuyên ngành (xét theo từng khóa học).

         VD: Số suất học bổng khoa QTKD: 3% khóa 2019; 3% khóa 2020 và 3% khóa 2021

 

        Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/12/2022. Quá thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Bài viết khác