Thông báo cập nhật thông tin sinh viên lên Cổng thông tin điện tử sinh viên năm học 2023 – 2024

23-02-2024 quangvinh

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử sinh viên tại địa chỉ: sinhvien.hitu.edu.vn nhằm phục vụ công tác xác nhận các biểu mẫu sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

Bài viết khác